หลักสูตร

ภาคปกติ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็นระดับชั้นละ 8 ห้อง

โครงการพิเศษ

สำหรับนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ในปีการศึกษา 2563

ผู้บริหารสถานศึกษา

น.ส.ดาริน วัฒนศิลป์

น.ส.ดาริน วัฒนศิลป์

รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษารองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วีดิทัศน์

แนะนำสถานศึกษา

ยินดีต้อนรับกลับสู่โรงเรียนฤทธาวิทยาคม

คลิกที่นี่เพื่อเข้าชมโรงเรียน