หลักสูตร

ภาคปกติ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็นระดับชั้นละ 8 ห้อง

โครงการพิเศษ

สำหรับนักเรียนผู้สนใจศึกษาและพัฒนาศักภาพของตนเอง พร้อมต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อประโยชน์ในทางวิชาการและสังคม

กลุ่มปฏิวัติการศึกษา

กลุ่มปฏิวัติการศึกษา

ปลดปล่อย

ศักยภาพในตัวคุณ

เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง มองอนาคตในแง่ดี และมีความหวัง