หลักสูตร

ภาคปกติ

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็นระดับชั้นละ 8 ห้อง

โครงการพิเศษ

สำหรับนักเรียนผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยจัดการสอบวัดความรู้เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุพจน์ เชื้อมณี

ดร.สุพจน์ เชื้อมณี

ผู้อำนวยการ

นางสาวลัดดา งามกุล

นางสาวลัดดา งามกุล

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

วีดิทัศน์

แนะนำสถานศึกษา